گزارش پیشرفت پروژه پردیس از 98/07/01 تا 98/07/14

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

فعالیت

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

1

اسکلت

ستون ط 7

آرماتوربندی و قالب بندی سقف ط 7

93.6

2.5

96.1

2

تیغه چینی

تا بخشی از ط 5

تکمیل ط 5 و در حال اتمام ط 6

70

8.5

78.5

3

اندود کاری

تا طبقه 4

در حال اتمام طبقه 5

46.6

8.5

55.1

4

سنگ بدنه راه پله شرقی

-

در حال اتمام ط 1- و 2-

-

-

-

5

کاشی بدنه انباری ها

36 انباری

7 انباری

70

14

84

6

فریم درب ها و پنجره ها

تا نیمی از طبقه 5

6 واحد از طبقه 5

75

4

79

7

تأسیسات الکتریکی (شیار زنی و قوطی گذاری)

تا طبقه 4

تا بخشی از طبقه 5

60

6

66

8

تأسیسات الکتریکی (لوله گذاری دیواری)

تا طبقه 4

تا بخشی از طبقه 5

60

6

66

9

تأسیسات الکتریکی (لوله گذاری کف و سقف)

تا طبقه 4

تا بخشی از طبقه 5

60

6

66

10

تأسیسات مکانیکی (فاضلاب و باران)

تا بخشی از طبقات 1 تا 5

تا بخشی از طبقات 1 تا 7

-

-

29

11

ساخت و نصب کانال اگزاست و هود

-

-

-

-

24