گزارشات پیشرفت پروژه پردیس از تاریخ 98/06/09 تا تاریخ 98/06/31

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

زمانبندی

فعالیت

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

1

اسکلت

تا سقف طبقه 6

ستون ط 7 و اجرای بخشی از آرماتور بندی سقف ط 7

88.6

5

93.6

 

2

تیغه چینی

تا بخشی از ط 4 و 5

تکمیل ط 4 و در حال اتمام ط 5

62.1

7.9

70

 

3

اندود کاری

تکمیل ط 3 و دو واحد از ط 4

تکمیل ط 4 و یک واحد از ط 5

37.8

8.8

46.6

 

4

سنگ بدنه پارکینگ ها

-

پارکینگ 2- در حال اتمام است.

-

-

-

 

5

سنگ بدنه راه پله غربی

-

تکمیل در طبقات  1- و 2- و همکف

-

30

30

 

6

کاشی بدنه انباری ها

13 انباری

23 انباری

25

45

70

 

7

موزائیک کف انباری ها

-

7

-

13.7

13.7

 

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

زمانبندی

 

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

8

فریم درب ها و پنجره ها

تا بخشی از ط 4

تکمیل ط 4 و نیمی از ط 5

67

8

75

 

9

تأسیسات الکتریکی (شیار زنی)

تا طبقه سوم

اتمام طبقه 4

50

10

60

 

10

تأسیسات الکتریکی (لوله گذاری دیواری)

تا طبقه دوم

اتمام طبقه 3 و در حال تکمیل طبقه 4

40

20

60

 

11

تأسیسات مکانیکی (فاضلاب و باران)

تا بخشی از طبقات همکف و 1 و 2

تکمیل 1- و 2- و در حال اتمام طبقه 1 تا 5

-

-

-

 

12

لوله گذاری رادیاتور ها

تکمیل ط 1 و بخشی از ط 3

تکمیل ط 3 و 4

-

-

-

-

13

کانال سازی جهت اگزاست

-

-

30

60

90

-

14

نصب کانال اگزاست آشپزخانه و سرویس

-

-

-

-

70

-