گزارش پیشرفت پروژه پردیس از 98/07/30 تا 98/08/18

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

فعالیت

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

1

اسکلت

بتن ریزی سقف طبقه 7 و ستون های خرپشته شرقی

آرماتور بندی و قالب بندی + بتن ریزی  سقف خرپشته شرقی

98.3

1

99.3

2

تیغه چینی

تا بخشی از ط 6

تکمیل تا ط 6

83

2.7

85.7

3

دور چینی بام

-

-

-

100

100

4

اندود کاری (گچ و خاک)

-

تکمیل طبقه 6

-

-

85.7

5

سنگ بدنه راه پله غربی

طبقات 1 و 2 و 3 و 4

طبقات 5 و 6

70

20

90

6

سنگ بدنه راه پله شرقی

تا طبقه 5

طبقه 6

80

10

90

7

کاشی بدنه انباری ها

43 انباری

7 انباری

84.3

13.7

98

8

موزائیک کف انباری ها

43 انباری

-

84.3

-

84.3

9

فریم درب ها و پنجره ها

در حال اتمام ط 6

تکمیل طبقه 6

89

1

90

10

تأسیسات الکتریکی (شیار زنی و قوطی گذاری و لوله گذاری)

تا بخشی از طبقه 6

تکمیل طبقه 6

74.2

5.8

80

11

تأسیسات مکانیکی (فاضلاب و باران)

-

-

50

7

57

12

تأسیسات مکانیکی (آبرسانی)

-

-

8.3

9.7

18

13

لوله کشی گاز

-

21 واحد (ط 1 و 2 و 3)

-

42.8

42.8

14

سنگ بدنه پارکینگ

در حال اتمام 2-

تکمیل پارکینگ 2-

-

-

100

15

اتمام رابیتس کاری نورگیر جنوبی (بین واحد 5و6)

-

-

-

-

100

16

سیمان کاری نورگیر جنوبی (بین واحد 5و6)

-

تا طبقه 4

-

57

57

17

رابیتس کاری نورگیر شمالی (بین واحد 2و3)

-

تا طبقه 4

-

57

57

18

زیر سازی نمای جنوبی

-

-

-

90

90

19

زیر سازی نمای شرقی

-

-

-

60

60

20

زیر سازی نمای شمالی

-

-

-

60

60

21

سیمان کاری نمای غربی

-

تا طبقه 4

-

50

50