گزارشات پیشرفت پروژه پردیس از تاریخ 98/05/23 تا تاریخ 98/06/09

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

فعالیت

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

1

اسکلت

تا سقف ط 5 و ستون طبقه 6

سقف ط 6 امروز اجرا می شود

81.3

7.3

88.6

2

گچکاری

تا بخشی از ط 3

تکمیل ط 3 و دو واحد از ط 4

33.3

4.54

37.8

3

لوله کشی فاضلاب سرویس ها

تا طبقه دوم

طبقه 3 و 4

28.5

28.5

57

4

تیغه چینی

تا بخشی از طبقه 4

6 واحد از ط 4

55.7

6.4

62.1

5

نصب فریم درب ها

تا طبقه سوم

5 واحد از ط 4

60

7

67

6

وال پست

تا نیمی از ط 4

تکمیل ط 4 و بخشی از ط 5

43.7

8.7

52

7

شیار زنی لوله های برق و جعبه های فیوز

تا بخشی از ط3

تکمیل ط 3

-

-

30

 

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

 

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

8

نصب لوله های برق و جعبه های فیوز

تا بخشی از ط 2

در حال تکمیل ط 2

-

-

20

9

رایزر فاضلاب

همکف تا ط 3

ط 4 و 5 انجام شده

42

28

70

10

لوله گذاری رادیاتور ها

-

تکمیل در ط 1 و 2 واحد از ط 3

-

-

-

11

کانال سازی جهت اگزاست

-

-

-

30

30

12

کاشی کاری انباری ها

-

13 انباری انجام شده

-

26.5

26.5

13

سنگ کف

 

یک واحد در ط 1

-

-

2