گزارش پیشرفت کار پروژه پردیس (تاریخ 98/05/23)

1- بتن ریزی سقف طبقه پنجم مسکونی و ستون طبقه ششم مسکونی انجام شده است.

2- گچکاری طبقه سوم 72% انجام شده است.

3- نصب لوله های فاضلاب سرویس ها تا طبقه دوم مسکونی انجام شده است.

4- تیغه چینی واحدهای طبقه سوم به اتمام رسیده و طبقه چهارم 25% انجام شده است.

5- نصب فریم درب های ورودی، فریم پنجره ها، فریم درب اتاق ها و فریم درب سرویس ها در طبقات اول و دوم و سوم انجام شده است.

6- نصب فریم پنجره ها و وال پست در طبقه چهارم 50% انجام شده است.

7- شیارزنی لوله های برق و جعبه های فیوز واحدهای طبقه سوم 72% انجام شده است.

8- نصب لوله های برق و جعبه فیوز در طبقه دوم 58% انجام شده است.