گزارش پیشرفت کار پروژه پردیس (تاریخ 98/04/30)

1- بتن ریزی ستون طبقه پنجم انجام شده است. (98/04/17) و در حال آماده سازی سقف طبقه پنجم (آرماتوربندی و قالب بندی) جهت بتن ریزی می باشد.

2- گچ و خاک طبقه اول و دوم به پایان رسیده است.

3- تعیین تکلیف پاسیو (تثبیت وجود پاسیو)

4- نصب لوله های فاضلاب، آب باران و درین در طبقه 1- انجام شده است.

5- تیغه چینی واحدهای طبقه اول و دوم (در پی عدم حذف پاسیو) تکمیل شده است و تیغه چینی طبقه سوم مسکونی در حال انجام می باشد.

6- ساخت و نصب فریم های جدید پنجره ها با ابعاد جدید در ارتفاع (120 به 160)

7- نصب فریم پنجره ها و وال پست در طبقه چهارم در حال انجام می باشد.

8- شیارزنی لوله های برق و جعبه های فیوز واحدهای طبقه اول و دوم انجام شده است.

9- نصب لوله های برق و جعبه های فیوز واحد های طبقه اول به اتمام رسیده است.

10- اتاق های کارگری جهت آماده سازی برای اجرای عایق کاری و سنگ کاری از 2- به همکف انتقال یافته است.

11- آماده سازی انباری ها جهت کاشی کاری دیواره ها و موزائیک کف انجام شده است.

12- اجرای کفشور های 1- و 2- و همکف به اتمام رسیده است.