گزارش پیشرفت پروژه پردیس از 98/07/15 تا 98/07/29

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

فعالیت

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

1

اسکلت

آرماتوربندی و قالب بندی سقف ط 7

بتن ریزی سقف طبقه 7 و ستون های خرپشته شرقی

96.1

2.2

98.3

2

اندود کاری

تا طبقه 5

4 واحد از طبقه 6

55.1

7

62.1

3

سنگ بدنه راه پله شرقی

تا طبقه 1-

طبقات همکف و 1 و 2 و 3 و 4 و 5

20

60

80

4

سنگ بدنه راه پله غربی

تا طبقه همکف

طبقات 1 و 2 و 3 و 4

30

40

70

5

موزائیک کف انباری ها

7 انباری

36 انباری

13.7

70.6

84.3

6

فریم درب ها و پنجره ها

در حال اتمام طبقه 5

تکمیل ط 5 و انجام 6 واحد از ط 6

79

10

89

7

تأسیسات الکتریکی (شیار زنی و قوطی گذاری و لوله گذاری)

تا بخشی از طبقه 5

تکمیل ط 5 و انجام 3 واحد از ط 6

66

8.2

74.2

8

تأسیسات مکانیکی (فاضلاب و باران)

-

-

44.5

5.5

50

9

تأسیسات مکانیکی (گرمایش)

-

-

42.9

28.5

71.4

11

تأسیسات مکانیکی (آبرسانی)

-

-

-

8.3

8.3

12

ساخت و نصب کانال اگزاست و هود

-

-

24

9.3

33.3

13

سنگ بدنه پارکینگ

-

پارکینگ 2-

-

-

95