سازمان برنامه مرکزی(128متری)
 • 4 سال پیش
 • سایر - 0
 • بانک سینا - ستارخان کد 365 - ۳۶۵-831-۳۶۵۰۰۰۵۵-۲
 • تصویر سه بعدی پروژه پردیس - نهایی

  سه بعدی
 • تصویر پروژه پردیس - نمای خارجی 01

  نمای خارجی 01 - تاریخ 99/09/15
 • تصویر پروژه پردیس - نمای خارجی 02

  نمای خارجی 02 - تاریخ 99/09/15
 • تصویر پروژه پردیس - داخلی 01

  خارجی 01 - 99/08/15
 • تصویر پروژه پردیس - داخلی 02

  داخلی 02 - 99/08/15
 • تصویر پروژه پردیس - داخلی 03

  خارجی 03 - 99/09/15
 • تصویر پروژه پردیس - خارجی 01

  خارجی - 99/08/15

%100

گزارش ها
گزارش پیشرفت پروژه پردیس از 98/07/30 تا 98/08/18 (2 سال پیش)

ردیف شرح فعالیت درصد پیشرفت (%) فعالیت مقدار انجام شده تا دوره قبل مقدار انجام شده طی ای...

گزارش پیشرفت پروژه پردیس از 98/07/15 تا 98/07/29 (2 سال پیش)

ردیف شرح فعالیت درصد پیشرفت (%) فعالیت مقدار انجام شده تا دوره قبل مقدار انجام شده طی ای...

گزارش پیشرفت پروژه پردیس از 98/07/01 تا 98/07/14 (2 سال پیش)

ردیف شرح فعالیت درصد پیشرفت (%) فعالیت مقدار انجام شده تا دوره قبل مقدار انجام شده طی ای...

گزارشات پیشرفت پروژه پردیس از تاریخ 98/06/09 تا تاریخ 98/06/31 (2 سال پیش)

ردیف شرح فعالیت درصد پیشرفت (%) زمانبندی فعالیت مقدار انجام شده تا دوره قبل مقدار ا...

گزارشات پیشرفت پروژه پردیس از تاریخ 98/05/23 تا تاریخ 98/06/09 (2 سال پیش)

ردیف شرح فعالیت درصد پیشرفت (%) فعالیت مقدار انجام شده تا دوره قبل مقدار انجام شده طی ای...

گزارش پیشرفت کار پروژه پردیس (تاریخ 98/05/23) (2 سال پیش)

1- بتن ریزی سقف طبقه پنجم مسکونی و ستون طبقه ششم مسکونی انجام شده است. 2- گچکاری طبقه سوم 72% انجام شده است. 3- نصب لوله ها...

گزارش پیشرفت کار پروژه پردیس (تاریخ 98/04/30) (3 سال پیش)

1- بتن ریزی ستون طبقه پنجم انجام شده است. (98/04/17) و در حال آماده سازی سقف طبقه پنجم (آرماتوربندی و قالب بندی) جهت بتن ریزی...