گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه افلاک 99/08/15

1- قالب بندی و بتن ریزی تا طبقه 3- انجام شده است

2- دیوار ضلع جنوبی و شرقی به اتمام رسیده است

3- حفر یک عدد چاه

4- جوشکاری و بتن ریزی راه پله ها در 6 طبقه منفی انجام شده است

5- دیوار چینی انباری ها در 4 طبقه به اتمام رسیده است

6-  کاشی کاری در سه طبقه انباری ها به اتمام رسیده است

7- سنگ کاری بدنه پارکینگ در یک طبقه انجام شده است .

8- تیر ریزی و جوشکاری در طبقه همکف وطبقه اول و دوم مسکونی به اتمام رسیده است.