بهارستان دهم
 • 3 سال پیش
 • نا معلوم - 0
 • بانک آینده شعبه شهید عراقی سپرده کوتاه مدت - 0202077707000
 • تصویر پروژه نهایی

  تصویر پروژه نهایی
 • تصویر پروژه بهارستان 01

  بهارستان 01 - تاریخ 99/11/15
 • تصویر پروژه بهارستان 02

  بهارستان - تاریخ 99/12/15 پارکینگ 1-
 • تصویر پروژه بهارستان 03

  بهارستان - تاریخ 99/12/15 سقف آخر
 • پروژه بهارستان

  تاریخ 98/09/15
 • تصویر پروژه بهارستان 04

  داخلی -99/12/15

%58.00

گزارش ها