گزارشات پیشرفت پروژه حافظی از تاریخ 98/06/10 تا تاریخ 98/07/01

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (73)

زمانبندی

فعالیت

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

1

سنگ کف واحد ها

بخشی از طبقه ششم

تکمیل ط 6 و 7 و 8

50

16.6

66.6

 

2

سنگ کف بالکن ها

تا طبقه 8

طبقات 9 و 10

66.6

16.7

83.6

 

3

سنگ کف راهرو ها

بخشی از طبقه اول

تکمیل طبقه 1

5

3.3

8.3

 

4

سنگ بدنه راهرو ها

تا ط 6

در حال تکمیل تا ط 9

-

-

-

 

5

سنگ بدنه بالکن ها

تا طبقه 8

طبقات 9 و 10

66.6

16.7

83.6

 

6

کاشی کاری سرویس ها و حمام ها

تا طبقه 3

طبقه 4

25

8.3

33.3

 

7

کاشی کاری آشپزخانه ها

تا طبقه 4

تا بخشی از طبقات 5 و 6 و 7

33.3

8.3

41.6

 

8

گچکاری

تا بخشی از ط 6

تکمیل ط 6

45

5

50

 

9

سیم کشی

تا بخشی از ط 9

تکمیل ط 9 و طبقه 10

72

11.3

83.3

-

10

فاضلاب

تا طبقه 9

طبقه 10

75

8.3

83.3

-