گزارش پیشرفت کار پروژه حافظی تاریخ (98/05/20)

1- سنگ کف یک واحد از طبقه چهارم 60% انجام شده است.

2-  سنگ کاری دیوار بالکن طبقات هفتم و هشتم مسکونی انجام شده است.

3- کاشی کاری 10 واحد تکمیل شده است.

4- کناف کاری در چهار طبقه و هر کدام 30% انجام شده است.

5- زیرسازی رنگ جهت نقاشی سقف پارکینگ ها 40% انجام شده است.

6- سنگ کاری بدنه راهرو های طبقه ششم 80% انجام شده است.

7- اجرای سیم کشی طبقه هشتم انجام شده است.