گزارش پیشرفت پروژه حافظی از 98/07/15 تا 98/07/28

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

فعالیت

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

1

سنگ کف واحد ها

تا طبقه 9

تکمیل طبقه 10

90

10

100

2

کاشی بدنه سرویس ها و حمام ها

تا بخشی از ط 5

تکمیل ط 5 و نیمی از ط 6

45

10

55

3

سرامیک کف سرویس ها و حمام ها

تا طبقه 4

تکمیل طبقه 5

40

10

50

4

گچکاری

تا طبقه 8

تکمیل ط 9 و در حال اتمام ط 10

78

20

98

5

زیرسازی اجرای کنیتکس طبقات منفی

-

-

75

5

80

6

اسکلت خرپشته

-

اجرای قالب بندی و بتن ریزی خرپشته

-

100

100

7

وال پست و دیوارچینی

-

تکمیل در پشت بام

-

100

100

8

سیمان کاری

تا نیمی از ضلع شرقی

تکمیل ضلع شرقی

50

50

100

9

-

در حال اتمام نورگیر شرقی

-

-

-

10

داکت اسپلیت

 

اتمام نصب دستگاه ها

-

-

100