گزارشات پیشرفت پروژه حافظی تا تاریخ 98/06/10

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

فعالیت

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

1

اجرای سنگ کف واحد ها

تا طبقه 4

طبقات 5 و 6

33.3

16.7

50

2

کاشی کاری

10واحد

2 واحد

20.08

4.1

24.1

3

زیرسازی گچ دیوار

-

-

-

-

45

4

تأسیسات فاضلاب

-

-

-

-

83

5

تأسیسات برقی

-

-

-

-

72

6

اجرای کناف

-

-

-

-

11

7

کانال کشی داکت اسپلیت ها

-

-

-

-

55

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

فعالیت

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

8

لوله های گاز

-

-

-

-

77

9

لوله کشی آب سرد و گرم و سیستم آتشنشانی

-

-

-

-

60

10

لوله کشی داکت اسپلیت ها

-

-

-

-

61