گزارش پیشرفت پروژه حافظی از 98/07/02 تا 98/07/14

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

فعالیت

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

1

سنگ کف واحد ها

تا طبقه 8

اتمام ط 9 و یک واحد از ط 10

66.6

10.4

77

2

سنگ کف راهرو ها

تا طبقه 1

طبقات 2 و 3 و 4 و 5

8.3

33.3

41.6

3

سنگ بدنه راهرو ها

تا بخشی از ط 9

تکمیل طبقه 9

70

5

75

4

کاشی بدنه سرویس ها و حمام ها

تا طبقه 4

سه واحد از طبقه 5

33.3

6.2

39.5

5

سرامیک کف سرویس ها و حمام ها

تا بخشی از طبقه 4

تکمیل طبقه 4

29.1

4.2

33.3

6

کاشی کاری آشپزخانه ها

تا بخشی از طبقات 5 و 6 و 7

تکمیل طبقات 5و6و7

41.6

16.7

58.3

7

گچکاری

تا طبقه 6

تکمیل طبقه 7 و در حال اتمام ط 8

50

14

64

8

زیرسازی اجرای کنیتکس طبقات منفی

-

-

60

15

75