گزارش پیشرفت پروژه حافظی از 98/07/29 تا 98/08/11

ردیف

شرح فعالیت

درصد پیشرفت (%)

فعالیت

مقدار انجام شده تا دوره قبل

مقدار انجام شده طی این دوره

تا دوره قبل

طی این دوره

کل

1

سنگ بدنه راهرو ها

تا طبقه 9

بخشی از ط 10

90

5

95

2

سنگ کف راهرو ها

تا طبقه 5

طبقات 6 و 7 و 8 و 9

50

40

90

3

کاشی سرویس ها و حمام ها

تکمیل ط 5 و نیمی از ط 6

تکمیل ط 6 و انجام بخشی از ط 7

55

10

65

4

سرامیک سرویس ها و حمام ها

تکمیل طبقه 5

 ط 6 و بخشی از ط 7

50

10

60

5

گچکاری

تکمیل ط 9 و در حال اتمام ط 10

تکمیل طبقه 10

98

2

100

6

سقف کاذب

-

3 واحد

-

-

7.5

7

لوله کشی اطفاء حریق

-

طبقات 1 و 2 و 3 و 4 و 4-

-

33.3

33.3

8

نصب کاسه توالت

-

تا طبقه 6

-

60

60

9

شیب بندی و قیرگونی بام

-

-

-

-

100

10

شروع عملیات آهن کشی آسانسور

-

-

-

-

-