حافظی-163
 • 4 سال پیش
 • سایر - 0
 • بانک سینا - ستارخان - ۳۶۵-۸۱۶-۳۶۵۰۰۰۵۵-۲
 • دستگاه pos دفتر - 365-818-36500055-1
 • تصویر سه بعدی پروژه حافظی

  تصویر سه بعدی پروژه حافظی
 • تصویر پروژه حافظی - نمای داخلی 01

  خارجی - تاریخ 99/08/15
 • تصویر پروژه حافظی - نمای داخلی 02

  خارجی -تاریخ 99/08/15
 • تصویر پروژه حافظی - خارجی 01

  داخلی - تاریخ 99/08/15
 • تصویر پروژه حافظی - خارجی 02

  داخلی- تاریخ99/08/15
 • تصویر پروژه حافظی - داخلی 02

  حافظی خارجی (99/08/15)

%100

گزارش ها
گزارش پیشرفت پروژه حافظی از 98/07/29 تا 98/08/11 (2 سال پیش)

ردیف شرح فعالیت درصد پیشرفت (%) فعالیت مقدار انجام شده تا دوره قبل مقدار انجام شده طی ای...

گزارش پیشرفت پروژه حافظی از 98/07/15 تا 98/07/28 (2 سال پیش)

ردیف شرح فعالیت درصد پیشرفت (%) فعالیت مقدار انجام شده تا دوره قبل مقدار انجام شده طی ای...

گزارش پیشرفت پروژه حافظی از 98/07/02 تا 98/07/14 (2 سال پیش)

ردیف شرح فعالیت درصد پیشرفت (%) فعالیت مقدار انجام شده تا دوره قبل مقدار انجام شده طی ای...

گزارشات پیشرفت پروژه حافظی از تاریخ 98/06/10 تا تاریخ 98/07/01 (2 سال پیش)

ردیف شرح فعالیت درصد پیشرفت (73) زمانبندی فعالیت مقدار انجام شده تا دوره قبل مقدار...

گزارشات پیشرفت پروژه حافظی تا تاریخ 98/06/10 (2 سال پیش)

ردیف شرح فعالیت درصد پیشرفت (%) فعالیت مقدار انجام شده تا دوره قبل مقدار انجام شده طی ای...

گزارش پیشرفت کار پروژه حافظی تاریخ (98/05/20) (2 سال پیش)

1- سنگ کف یک واحد از طبقه چهارم 60% انجام شده است. 2-  سنگ کاری دیوار بالکن طبقات هفتم و هشتم مسکونی انجام شده است. 3-...