تکمیل اطلاعات شخصی ، و واریزی و تطبیق اطلاعات با سایت قدیم

بدینوسیله از اعضا محترم پروژه ها درخواست میگردد ، نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی و واریزی های خود در سایت اقدام فرمایند. در این رابطه هرگونه مشکلی را با ارسال پیام در سایت اطلاع فرمائید. با تشکر