تسویه حساب پروژه بهاران

« اطلاعیه مورخ 24/6/98»

قابل توجه اعضای محترم پروژه بهاران

باسلام

     احتراماٌ ضمن تشکر از همکاری اعضای پروژه بهاران که تاکنون ضمن مراجعه به تعاونی نسبت به تسویه حساب خود و تکمیل نمودن پرونده خود جهت معرفی به دفتر خانه واقدامات بعدی سند مراجعه نموده اند , بدینوسیله از دیگر اعضای باقیمانده خواهشمند است جهت اقدام مشابه جهت تسویه وتکمیل پرونده خود تا آخر شهریور ماه به تعاونی مراجعه نمایند , بدیهی است در صورت عدم مراجعه ضمن تاٌخیر در انجام امور مرتبط اشاره شده پروژه , نسبت به  پرداخت وتسویه بعد ازتاریخ اعلام شده همراه با جریمه دیرکرد مواجه خواهند بود.